Search

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trainingsstudio Hoogeveen B.V / ConnectFit.

Artikel 1: Definities

 

De Ondernemer: De rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende fitness, training, Egym en aanverwante activiteiten.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot genoemde activiteiten.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

Training: het stelselmatig uitoefenen van sport met als doel de prestatie te verbeteren

Egym: Een trainingstool aanverwant aan Fitness

Aanverwante activiteiten: alle aan sport- en gezondheid gerelateerde activiteiten

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van genoemde activiteiten, ook bekend als lidmaatschap, beweegprogramma of abonnement.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten, beweegprogramma’s, lidmaatschappen en abonnementen betreffende genoemde activiteiten die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3: Het aanbod

Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een intakevragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld, wijzigingen van medische aard worden direct gemeld.

Het aanbod omvat ten minste:

–              de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;

–              de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 6;

–              de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

–              de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; deze zijn flexibel. Gebruik maken van de faciliteiten geschiedt doormiddel van inschrijving door middel van door Ondernemer aangegeven mogelijkheden.

–              de kosten voor overeenkomst en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 7. Uit het  aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

–              op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 8 jaarlijks verhoogd kunnen worden;

–              de wijze van betaling en de betalingstermijn;

–              de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

–              het (huishoudelijk) reglement.

De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 4: Camerabeveiliging/ Video en audio toezicht/ trainen tijdens ( onbemande )uren

 

Bij alle Trainingsstudio Hoogeveen B.V. /  ConnectFit vestigingen is voor jouw en onze  veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen; U kunt Trainingsstudio Hoogeveen B.V. /  ConnectFit bezoeken tijdens bemande en onbemande uren; Om veiligheidsredenen maakt Trainingsstudio Hoogeveen B.V. /  ConnectFit gebruik van video en audio toezichtapparatuur om de  club 24 uur per dag te kunnen observeren; Middels het ondertekenen online of offline erkent het lid dat hij/zij na toegang van een Trainingsstudio Hoogeveen B.V. /  ConnectFit onder video en audio toezicht en opname staat; Video en audiotoezicht is beperkt tot het sport en lounge gedeelte en is niet aanwezig in het toilet, kleed en intakeruimtes. Bij fraude of overtredingen tijdens onbemand sporten wordt een boete van 135 euro in rekening gebracht.
Bij ondertekening van de Overeenkomst is de Consument op de hoogte van de aanwezigheid van de noodvoorzieningen t.b.v. calamiteiten tijdens onbemande uren. Misbruik hiervan wordt bestraft met een boete van 135 euro. Trainingsstudio Hoogeveen B.V/ ConnectFit biedt de mogelijkheid onbemand te sporten, er is op deze momenten geen fysieke controle / begeleiding aanwezig.

Consument dient op basis van eigen inschatting omtrent gezondheid, fysieke en medische capaciteiten een inschatting te maken of sporten tijdens bemande uren verantwoord is.

De centrale van de observatie wordt enkel ingeschakeld wanneer de noodknop wordt ingedrukt. Er is geen continue zicht op sporters tijdens onbemande uren. Er vindt enkel een opvolging plaats na alarmering door middel van de noodknop.

 

Artikel 5: De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.  De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Artikel 6: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten, of anders eerder gebruik maakt van door Trainingsstudio Hoogeveen B.V. / ConnectFit aangeboden activiteiten. Overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 7: Duur en beëindiging

 

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

–              een Overeenkomst van 3 maanden, 12 maanden en 18 maanden;

–              een Overeenkomst van langere duur.

Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand, tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 5 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform lid 5 van dit artikel.

 1. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, per einddatum van de Overeenkomst, een en ander conform lid 5 van dit artikel.
 2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

–              de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van het aanbod van Trainingsstudio Hoogeveen B.V. / ConnectFit. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

–              het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van het aanbod van Trainingsstudio Hoogeveen B.V/ ConnectFit

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 5 van dit artikel.  Opzegging omtrent medische oorzaak redenen dienen altijd vergezeld te worden van een medische verklaring.

 1. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 3. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

–              de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

–              de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.  Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

 

Artikel 8: Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

 

Artikel 9: Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

 

 

 

Artikel 10: Verplichtingen van de Consument

 

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness, sport in artikel 1 genoemde activiteiten te melden aan de aanwezige personeelsleden / Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

 

 Artikel 11: Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadelen van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 12: Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek, dit doormiddel van een RFID Polsbandje, QR Code of Pas
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband: Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van

Trainingsstudio Hoogeveen B.V. / ConnectFit ontvang je een persoonlijke lidmaatschapsband; Let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden;

Trainingsstudio Hoogeveen B.V. / ConnectFit zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is; De lidmaatschapsband dient u bij elk bezoek aan mee te nemen; Bij diefstal of verlies van uw lidmaatschapsband neemt u direct contact op met Trainingsstudio Hoogeveen B.V. / ConnectFit

 

 

 

Artikel 12: Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten te weigeren.
 4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.
 4. De Consument is op de hoogte dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen. De Consument dient zelf in te schatten of het sporten tijdens onbemande uren verantwoord is.

 

Artikel 14: Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

 

Artikel 15: Geschillencommissie

 

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:

–              de totstandkoming van Overeenkomsten of,

–              de uitvoering van Overeenkomsten,

kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 2. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 4. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn

verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht

anders wordt bepaald.

 

 

 

Opsomming huisregels:              

 

Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Trainingsstudio Hoogeveen B.V/ ConnectFit

De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;

Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;

Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;

Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten;

Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen;

Verkoop en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van

Trainingsstudio Hoogeveen B.V/ ConnectFit

Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;

Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers; Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden;

Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht Trainingsstudio Hoogeveen B.V/ ConnectFit

Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;

Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;

Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;

Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;

Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en; indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie;

 

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Trainingsstudio Hoogeveen B.V/ ConnectFit zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.